Novena of Salvation Month

Dear Jesus to Mankind Crusade Prayer Warriors,

This month of May, we will pray the Novena of Salvation as one united, Jesus to Mankind Mission worldwide. Our goal is for the four corners of the Earth to recite the Novena of Salvation for the entire month of May, beginning Monday, May 3. This Novena of Salvation Month is our one month preparation for the upcoming Feast of Our Mother of Salvation on June 4.

To achieve this goal of having the four corners of the Earth reciting the Novena of Salvation, we will divide the world into four regions, or 4 areas with groups of countries assigned per area. We will be dividing all the countries who are currently active in Zoom Prayer Sessions into four regions, corresponding to each of the 4 corners of the Earth.

Each region will pray for one week the Novena of Salvation as follows. The first group of countries will pray the Novena for 7 days in the first week of the month, the second group will pray the Novena for 7 days in the second week, the third group in the third week, and the fourth group in the fourth week. We are requested to pray the Novena of Salvation every morning each day 3x during the 7 days. On one of the 7 days, we are requested by Our Mother of Salvation to fast. By fasting, we are requested to eat only one main meal during the day and then bread and water only at the other two meal times.

Each of us can do this Novena on our own, of course. However, we are highly encouraged to join the rest of the Jesus to Mankind Family in doing this all together, via Zoom. Our coordinators will be organizing a Daily Zoom Prayer Meeting for each of the 7 days, for each of the four regions. The prayer session will take no more than 10 minutes. 


Below is the schedule for Week 1, as well as the countries involved.

If you belong to week 1, please join by registering now!

Register to 9am Schedule: http://bit.ly/NovenaofSalvation1Wk9am

Register to 1130am Schedule: http://bit.ly/NovenaofSalvation1Wk1130am

The schedules for week 2-4 will be announced separately.

Mother of Salvation, Pray for us!

Jesus to Mankind Global

Slovak and Chinese Global Seminars

Link to join the Chinese Seminar https://zoom.us/webinar/register/WN_ODXyVf6iQgC_0gcRkzlYWA

REGISTER YOUR INTEREST to join an Online Crusade Prayer Session and conference for your country.

Click image to register

Drahí priatelia v našom Pánovi Ježišovi Kristovi,

Ste srdečne pozvaní na veľmi dôležitú udalosť: „Online Konferenciu – Veľké odpadlíctvo na Konci časov.“

Katolícka cirkev je uprostred veľkej krízy. Veľa komentátorov v katolíckych médiách už v skutočnosti hovoria, že Cirkev je už možno uprostred de facto rozkolu. Na jednej strane stoja vysoko postavení liberálni preláti, ktorí presadzujú zásadné zmeny v Cirkvi: zväzky rovnakého pohlavia, spolužitie, antikoncepcia, tolerancia potratov a mnoho ďalších. Na druhej strane máme verných kardinálov a biskupov, ktorí bojujú za zachovanie skutočného tradičného učenia Katolíckej cirkvi.

Žijeme uprostred Veľkého odpadlíctva na Konci časov,ktoré bolo už dávno predpovedané. Žijeme v období obrovskej straty Pravej viery, tesne pred Druhým Príchodom nášho Pána.

Na tejto 3-dňovej online konferencii sa budeme podrobne venovať tomuto prorokovanému Veľkému odpadlíctvu na Konci časov. Pôjde o 3-dňovú online konferenciu, ktorá sa bude konať v nasledujúcich dňoch:

1.deň: 2.mája, 18:00 – 19:30 hod SEČ
2.deň: 8.mája, 18:00 – 19:30 hod SEČ
3.deň: 9.mája, 18:00 – 19:30 hod SEČ

1.deň sa bude týkať proroctiev rôznych svätcov, mariánskych zjavení, ako aj súčasných proroctiev o Veľkom odpadlíctve. Obzvlášť sa hlbšie pozrieme na proroctvá o Veľkom odpadlíctve založené na posolstvách Svätej Trojice z Knihy Pravdy.

2.deň bude podrobne pokrývať hlavné zmeny, ktoré sa už v Katolíckej cirkvi udiali (a stále dejú). Tieto zmeny v Cirkvi, ktoré sa dejú pred našimi očami, sú naplnením proroctva poskytnutého v neuveriteľných detailoch o tomto Veľkom odpadlíctve na Konci časov.

3.deň nám dá praktické rady, ako sa môžeme pripraviť na ďalšie zmeny v Cirkvi a ako môžeme zostať v Pravde nášho Pána Ježiša Krista.

Môžete sa zaregistrovať tu (zaregistrujte sa na každý deň):

1.deň : http://bit.ly/GreatApostasySlovakiaandCzechiaDay1
2.deň: http://bit.ly/GreatApostasySlovakiaandCzechiaDay2
3.deň: http://bit.ly/GreatApostasySlovakiaandCzechiaDay3

Neváhajte a spropagujte toto podujatie so všetkými, ktorých poznáte, zdieľaním vyššie uvedených registračných odkazov.

The Great Apostasy in the End Times Online Conference Webinar

The Catholic Church is in the midst of a great crisis. In fact, many commentators in Catholic media are already saying that the Church is perhaps already in the midst of a de facto schism. On one side, you have high-ranking liberal prelates pushing for major changes in the Church: same-sex unions, cohabitation, contraception, tolerance towards abortion, and many others. On the other side, you have faithful Cardinals and bishops fighting to preserve the True Traditional teachings of the Catholic Church.

We are living in the midst of the Great Apostasy in the End Times foretold so long ago. We are living in the period of a massive loss of the True Faith, just prior to the Second Coming of Our Lord.

In this 3-day online conference, we will cover in extensive detail this prophesied Great Apostasy in the End Times. This will be a 3-day online conference to be held on the following dates:
Day 1: April 10, 9-10:30pm Hong Kong Time 9AM New York Time
Day 2: April 11, 9-10:30pm Hong Kong Time 9AM New York Time Day 3: April 18, 9-10:30pm Hong Kong Time 9AM New York Time

Day 1 will cover the prophecies of various saints, Marian apparitions, as well as contemporary prophecies on the Great Apostasy.

Day 2 will cover in extensive detail the major changes that have already happened (and still continue to happen) in the Catholic Church. These changes in the Church that are happening before our eyes are a fulfillment of prophecy given in incredible detail about this Great Apostasy in the End Times.

Day 3 will give us practical advice on how we can prepare ourselves for more changes ahead in the Church, and how we can remain in the Truth of Our Lord Jesus Christ.
This Global Online Conference will be in English. However, there will be Live Translators during this event who will lead the prayers in various languages, namely: Spanish, French, Dutch, Korean, Italian, Hungarian, Polish, and Croatian.

Register now! https://zoom.us/webinar/register/WN_P0AUIAISRemQFmWmUeLi0g

March 30th Book of Truth Seminar

Jesus To Mankind USA Book of Truth National Prayer Session.

During this session we will be reading messages in regards to the Abomination Will Affect All Christian Churches. We will also be praying Crusade of Prayers for these intentions.

Session Time Mar 30, 2021 09:00 PM in Eastern Time (US and Canada)

Please visit this link to register to join in the session https://zoom.us/webinar/register/WN_9cMlev7iT4W0wXl1ADYOHQ?fbclid=IwAR1_1BH0QPiWs-_wWVRMBKc4A5wAYwyOjj8O2JvJXv8ILn2IjW7jQ6ODFFs

If you are interested in reading messages or prayers in regards to this topic just type in the keywords in the search bar.

Wherever you are in the world, there is a Daily Zoom Crusade Prayer Meeting that you can join! See below the complete list of Daily Zoom Crusade Prayer Meetings that you can join. To join a Zoom Crusade Prayer Meeting, just click on the Zoom link.

Upcoming February Seminar

Please join us February 18th as we read a selection of messages given to Maria Divine Mercy in regards to the Apostasy in the Church.

The doctrine of darkness – the great apostasy, which will spring from the loins in My Church – will descend like a great thick mist upon all unsuspecting Christians very soon. The plan to suppress the Truth has begun and soon, twisted versions of My Holy Doctrine will become clear to many of you. But, while they will trade the Truth for lies, the Holy Spirit will rise against My enemies. My Light will still be visible amidst all the confusion, which the leaders of the greatest apostasy of all time will bring to bear on the world. They will not rest until the world become like heathen, with no love for Me, Jesus Christ.

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/09/14/the-doctrine-of-darkness-the-great-apostasy-which-will-spring-from-the-loins-in-my-church-will-descend-like-a-great-thick-mist/

Let us pray together as Jesus asks us,

Pray for the Mercy of your own souls and for those who will be led into grave error by My enemies.

Your Jesus

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/09/14/the-doctrine-of-darkness-the-great-apostasy-which-will-spring-from-the-loins-in-my-church-will-descend-like-a-great-thick-mist/

Those who seek out false gods and devote their lives by idolising false gods, are lost to Me.

Unless you stop and pray to Me for guidance, I cannot save you.

You and all those who knowingly withdraw now from the king of darkness, will be given the Gift of discernment, if you ask Me in this Crusade Prayer (36) Help me to honour the True God

“Jesus, help me for I am lost and confused. I do not know the Truth of life after death. Forgive me if I offend You, by honouring false gods, which are not the True God. Save me and help me to see the Truth with clarity and save me from the darkness of my soul. Help me to come into the Light of Your Mercy. Amen.”

There is only one God, the Father, the Son and the Holy Spirit, in the One Holy Trinity.

Any other god comes from Satan, no matter how attractive the guise.

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/03/07/the-first-seal-is-the-apostasy/

You can sign up for updates at this link https://us.jtmglobal.network/

The Book of Truth Volumes 1-5 and Crusade Prayer Books are available at https://www.christogifts.com/en/

Book of Truth 10 Year Anniversary conference

On November 8 and 9, 2020, we celebrate the tenth year anniversary of the Jesus to Mankind Mission – the worldwide Mission whose objective is to spread the words of the Holy Trinity in the Book of Truth and to help prepare the world for the Return of Our Lord Jesus Christ.

This day marks the 10th year since the first Message was given by Our Lady on November 8, 2010.

To celebrate this important milestone, everyone is invited to attend the “Book of Truth 10th Year Anniversary Special Online Conference”. This 2-day online conference will be held on November 8, 9-10pm Hong Kong Time, and November 9, 9-10pm Hong Kong Time.

Time is running out. There is no time to waste, as events foretold in the Book of Truth are unravelling right before the world’s disbelieving eyes. Come and join this 2-day special online conference, so that you can help prepare yourselves and your family for the events to come – and for the imminent, glorious Return of Our Lord Jesus Christ.

Register Now!

Day 1 registration: http://bit.ly/BOTDay1Nov8

Day 2 registration: http://bit.ly/BOTDay2Nov9

God the Father: When My Son is deemed to be a sinner, know that this is the greatest blasphemy

cropped-dmd-e1488719388931.jpgJune 23, 2013 It will be when the Church turns against He Who created it, that life will be destroyed. This infestation will have a direct impact on the whole world, including those who do not believe in life hereafter. It will affect even those in other religions, which do not come from Me. When the lies infest the Mystical Body of My Son, Jesus Christ, on Earth, they will cause disease. Disease, if not tackled, will lead to death. Therefore, as God, the Father of all Creation, I will not stand back and allow My enemies to destroy the souls of My children.

via God the Father: When My Son is deemed to be a sinner, know that this is the greatest blasphemy

Do not be deceived

It has come to the attention of the admins of this site that there are rumors of new messages from Maria Divine Mercy circulating on social media.

sacred heartMaria has not received new public messages.

“I ask all those following these Messages to pray for the Gift of the Holy Spirit.

It is not enough to pray just the once and say that you have received the discernment you asked for and to then cast aspersions on these Divine Messages. If you do this then you have not been given the Gift.

Please call on me, your Blessed Mother, to help prepare you through this Crusade Prayer.

O Mother of God, help me to prepare my soul for the Gift of the Holy Spirit.

Take me, as a child, by the hand, and lead me on the road towards the Gift of Discernment, through the Power of the Holy Spirit.

Open my heart and teach me to surrender in body, mind and soul.

Rid me of the sin of pride and pray that I will be forgiven for all past sins, so that my soul is purified and that I am made whole, so that I can receive the Gift of the Holy Spirit.

I thank You, Mother of Salvation, for Your intercession, and I await with love in my heart for this Gift for which I yearn with joy. Amen.

Remember children come to me, your Mother, to help you to open your soul to receive this wonderful Gift.

When you receive this Gift I will take you before my Son.

For only then will you be truly ready for the next step on the stairway to spiritual perfection.

Mother of Salvation.”

View full message here https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/08/22/virgin-mary-when-i-waited-with-the-apostles-in-the-cenacle-for-the-descent-of-the-holy-spirit-it-took-ten-days-of-preparation/ 

Soon My Beloved Pope Benedict will guide God’s children from his place of exile.

Reminder message from 3/29/2013

“The Crucifixion of My Mystical Body – My Church on Earth – commences today, the beginning of the final persecution, as the Masonic plan to defile My House, will now become clear to all who know the Truth.

History will now repeat itself, but the Truth will not be denied. Those who will deny Me, however, will in time turn to Me. Those who know that the prophecies foretold – that My Church will be the final target in ridding the world of all traces of Me, Jesus Christ –  are now taking place, will follow Me in My Remnant army. They will remain loyal to My Teachings to the end of time.

No one can stop the True Word of God from spreading. No one.

The reign in the House of Peter will be short and soon My Beloved Pope Benedict will guide God’s children from his place of exile. Peter, My Apostle, the founder of My Church on earth, will guide him in the last difficult days, as My Church fights for its Life.

Your Jesus“
via Soon My Beloved Pope Benedict will guide God’s children from his place of exile.

This Great Illumination of Conscience will take place after My Holy Vicar has left Rome

sacred heartReminder message Feb 20,2013 

“You must await now My Divine Act of Mercy, for it will weed out the good from the wicked. This great Illumination of Conscience will take place after My Holy Vicar has left Rome.

Prepare to salvage your souls. Those stubborn souls amongst, you will be given a very short time to bend on your knees, in humility, to ask for My Mercy. And then the trumpets will peel out, and the prophecies, leading up to the end will be revealed, as foretold.”

via This Great Illumination of Conscience will take place after My Holy Vicar has left Rome